Perfekcyjna laminacja

bez czekania

JBL Flip 5głośnik

JBL Go 2głośnik

GŁOŚNIK JBL GRATIS przy zakupie wybranych urządzeń Fellowes®
Zaktualizowano 9:37 / 09-kwi-2020

Regulamin promocji
Bezpłatny głośnik JBL przy zakupie wybranych modeli laminatorów i bindownic Fellowes


1. Promocja trwa przy zakupie od 1 kwietnia do 30 września 2020 roku (data ostatniego zakupu). Do udziału w promocji uprawnieni są wyłącznie mieszkańcy następujących krajów: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Polska, Czechy, Węgry, Finlandia („Rynki uczestniczące w promocji”), którzy mają co najmniej 18 lat, z wyłączeniem pracowników i bliskich krewnych pracowników spółki Fellowes, jej przedstawicieli, dystrybutorów, odsprzedawców lub osób służbowo związanych z tą promocją.

2. Poprzez skorzystanie z promocji uczestnik akceptuje Regulamin i uznaje się, że zapoznał się z polityką prywatności spółki Fellowes dostępną na stronie: https://www.fellowes.pl/polityka-rodo.html  oraz wyraził zgodę na zbieranie jego danych w zakresie niezbędnym do celów związanych z promocją.
Oferta promocyjna

3. Charakter i zasady oferty są następujące:
a) Uczestnik musi dokonać zakupu co najmniej jednego z niżej wymienionych laminatorów („Produkty objęte promocją”):
Laminator Jupiter 2 A3
Laminator Venus 2 A3
Bindownica Galaxy 500
Bindownica Galaxy-e 500
Laminator Saturn 3i A3
Bindownica Pulsar+ 300
Bindownica Metal 100 (tylko Portugalia i Hiszpania)

b) Aby wziąć udział w promocji, uczestnicy muszą wypełnić w całości formularz zgłoszeniowy na stronie www.fellowes-promotion.com  oraz przedstawić dowód zakupu zgodnie z Regulaminem. Wszystkie dane muszą być dokładne. Formularz umożliwia zgłoszenie zakupu maksymalnie dwóch produktów. Zgłoszenia można dokonać w ciągu 45 dni kalendarzowych od daty zakupu. To oznacza, że ostatnim dniem przesyłania zgłoszeń jest 14 listopada 2020 roku.

c) Każdy zakupiony produkt można zgłosić tylko jeden (1) raz. Każdy uczestnik promocji może zgłosić maksymalnie do 2 urządzeń, pod warunkiem, że zakup wszystkich 2 urządzeń jest udokumentowany na tym samym dowodzie zakupu. W takim wypadku wszystkie urządzenia należy zarejestrować na jednym zgłoszeniu tego samego dnia. Zgłoszenia wysłane w inny sposób nie będą rozpatrywane.

d) Zgłoszenie zostanie uznane za ważne jeżeli uczestnik poprawnie i w pełni wypełnił formularz rejestracyjny, poprzez który zgłosił zakup produktów objętych promocją zakupionych w czasie trwania promocji na terenie kraju objętego promocją, dodatkowo uczestnik musi posiadać dowód zakupu produktów, uwzględnionych w zgłoszeniu. Dowód zakupu musi wyraźnie wskazywać: datę zakupu, nazwę produktów objętych promocją i cenę zakupu - potwierdzenia zamówień i powiadomienia o wysyłce produktu nie są akceptowane.

Jeśli uczestnik spełni powyższe wymagania, wówczas będzie mu przysługiwało prawo do otrzymania bezpłatnie:

czarnego głośnika JBL Flip 5 przy zakupie:

Laminatora Jupiter 2 A3
Laminatora Venus 2 A3
Bindownicy Galaxy 500
Bindownicy Galaxy-e 500
Bindownicy Metal 100 (tylko Portugalia i Hiszpania)

lub czarnego głośnika JBL Go 2 przy zakupie:
Laminatora Saturn 3i A3
Bindownicy Pulsar+ 300


4. Jeśli zwrócisz zgłoszone w promocji produkty sprzedającemu z jakiegokolwiek powodu (z wyjątkiem wady fabrycznej) nie będziesz uprawniony do otrzymania bezpłatnego upominku.

5. Zgłoszenia będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich przesłania. Wysyłka aparatu Instax powinna nastapić w ciągu 40 dni od otrzymania wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem poprawności zgłoszenia. Wiadomość zostanie wysłana na adres podany w momencie rejestracji.

6. Promocja jest uzależniona od dostępności głośników JBL Flip 5 oraz JBL Go 2 i będzie trwać do wyczerpania zapasów. Co więcej, promocji nie można łączyć z żadną inną ofertą promocyjną Fellowes.

 

Dane

7. Zwróć szczególną uwagę na pole potwierdzające wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko w celu realizacji tej promocji tak długo, jak jest to konieczne do realizacji tej promocji.

8. Dane uczestników nie będą przekazywane stronom trzecim bez ich zgody, chyba że jest to konieczne do realizacji promocji. Interpay Sales Promotion, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia jest firmą wyznaczoną przez Fellowes do obsługi tej promocji.

9. Firmą przetwarzającą Twoje dane jest Fellowes Ltd, Unit 2, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster DN11 0BF Wielka Brytania. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności: https://www.fellowes.pl/polityka-rodo.html  

10. Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych.

11. Masz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Brak zgody na przetwarzanie Twoich danych uniemożliwia wzięcie udziału w promocji jako uczestnik.

 

Warunki ogólne

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w komunikacji elektronicznej między uczestnikiem i firmą obsługującą promocję.

14. Organizator ani powiązane z nim agencje i spółki nie ponoszą odpowiedzialności za żadne straty (w tym m.in. za straty pośrednie, szczególne lub wynikowe ani za utratę zysków), wydatki ani szkody poniesione w związku z udziałem w promocji albo przyjęciem i użytkowaniem upominku.

15. Próba wykorzystania przez uczestnika fałszywego dowodu zakupu lub użycie tego samego dowodu zakupu w kilku zgłoszeniach spowoduje dyskwalifikację uczestnika, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zgłoszenia do odpowiednich organów.

16. Ze względu na wyjątkowe okoliczności poza kontrolą organizatora, zastrzega on sobie prawo do odwołania lub zmiany promocji lub regulaminu na każdym etapie promocji. W przypadku takich zmian organizator będzie starał się zminimalizować ich wpływ na uczestników promocji w celu uniknięcia niepotrzebnego rozczarowania.
Organizator zastrzega sobie prawo do dostarczania informacji na temat produktów objętych promocją i szczegółów dotyczących promocji zarejestrowanym uczestnikom, którzy wyrazili na to zgodę.

17. Regulamin promocji jest opublikowany na stronie promocji, adres strony podano w punkcie 3(b) powyżej.

18. Wszelkie pytania dotyczące interpretacji prawnej zapisów Regulaminu będą oparte na prawie angielskim, spory dotyczące promocji rozwiązywane przed Sądami Anglii i Walii.

19. Jeśli jakiekolwiek część postanowień regulaminu promocji zostanie uznana za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, nie wpłynie to na dalsze obowiązywanie pozostałych postanowień.

20. Uczestnicząc w tej promocji, potwierdzasz, że zaakceptowałeś i zapoznałeś się z postanowieniami zawartymi w niniejszym regulaminie i formularzu rejestracyjnym.

21. JBL Flip 5 i JBL Go 2 są znakami towarowymi Harman International. Firma Harman International nie jest powiązana z tą promocją.

22. Organizatorem promocji jest Fellowes Ltd | Unit 2, Ontario Drive | New Rossington | Doncaster | DN11 0BF | United Kingdom